"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"

กฎหมาย / สาระน่ารู้
 


       กฏกระทรวงว่าด้วยการอนุญาติและประกอบกิจการวีดิทัศน์       (29 ก.ย.2552)

       -     BB Gun ไม่เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ       (22 ก.ย.2552)                      

    -     กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 // กฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา             กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 

    -     กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉ2) พ.ศ. 2551     แนบท้าย.. สรุปสาระสำคัญกรณีการนำผู้เสพ/ผู้ติดสารระเหยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ    กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546   

    -     คำวินิจฉัยการดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายป่าไม้ ( ตร.ที่ 0031.212/4318 ลง 12 พ.ค.2551) 

    -     พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535     แนบท้าย.. สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉ18).และสรุปสาระสำคัญ  คลิ๊กที่นี่ ค้นหาประกาศฯฉบับอื่นๆ

   -     พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551     แนบท้าย ..ผลการวิเคราะห์และสรุป สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาพยนต์ ์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 

    -    พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 

    -     คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2521  เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานบริการ 

    -     พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

    -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.อาญา (ฉ 21) พ.ศ.2551 

    -     พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉ8) 2551

    -     พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉ7) 2550 


    -     พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉ 15) พ.ศ.2551  


    -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2551 (7 ก.พ.2551)  

   -     พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 (18 ต.ค.2550)  

    -    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2551 (7 ก.พ.2551)    

    -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 (7 ก.พ.2551)   

    -    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2551 (7ม.ค.2551)   

   -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550  (28 ธ.ค.2550)    

   -    พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (14 ก.ย.2550)   

    -    พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (24 ส.ค.2550)  

   -    การให้ความคุ้มครองพยานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 (22 ส.ค.2550)

   -   "พนักงานสอบสวนในอุดมคติ" (22 มิ.ย.2550)  >>> 

   -   จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน  ( 22 มิ.ย.2550 )  >>>

   -   หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว (การประกันตัว) ( 20 มิ.ย.2550 )
       กฎกระทรวง
   /   
 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา     /     การประกันตัวชั่วคราวชั้นพนักงานสอบสวน    

   -   สุขภาพกับชีวิตที่ดี  ( 6 มิ.ย.2550 )   >>> 

   -   ยศตำรวจ , ตำแหน่ง  ( 2 มิ.ย. 2550 )   >>> 

   -   กรรมสิทธิในทรัพย์ที่ถูกโจรกรรม (2 มิ.ย.2550)   >>> 

   -  พกปืนอย่างไร...ไม่ให้ตำรวจจับ (24 พ.ค.2550)  >>>     

 

 


หน้าแรก  | 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.