"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"


:::   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่  :::

     ความเป็นมา

 •    เมื่อ พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเป็นอิสระภายในกรอบของกฎหมาย มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบติดตามและให้ข้อเสนอแนะแก่ตำรวจอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำร่าง พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการมี ฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงและมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง ภายในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมการตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัยและ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้อยู่ในบังคับบัญชา ของ นายกรัฐมนตรี
 •    ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2541 สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว(ก) 13744 ถึงกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าบัดนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง ลงประปรมาภิไธย ในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดให้นำประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 73 วันที่ 16 ตุลาคม 2541 ต่อไป
 •    สืบเนื่องจากการมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 ดังกล่าว โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและการ กระจายอำนาจทางการบริหารไปให้หน่วยงานระดับภูมิภาคอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี จึงได้วางระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2542 ขึ้น กำหนดให้มี คณะ
  กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ ( กต.ตร.) เป็นองค์การ นโยบายตำรวจแห่งชาติ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ( กต.ตร.กทม.) และ
  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัด ( กต.ตร.จังหวัด )
 •    ตลอดจนกำหนด ให้มีคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ ( กต.ตร.สถานีตำรวจ ) เป็นองค์กรที่นำนโยบายพัฒนาและการบริหารงาน ตำรวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายระดับชาติที่กำหนด รวมทั้งนำความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่กลับขึ้นสู่กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติให้สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริงโดยมีประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการทุกระดับ
  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายรูปอาร์ม กต.ตร. เป็นเครื่องหมายสำหรับกรรมการ กต.ตร. คณะต่าง ๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน แบบของเครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายรูปอาร์ม พื้นอาร์มสีแดงเลือดหมู ขอบสีขาว มีขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ภายในอาร์มมีเครื่องหมายรูปพระแสงดาบ เขนและโล่ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสีขาว ด้านบนของเครื่องหมาย รูปพระแสงดาบเขนและโล่ มีอักษรคำว่า “กต.ตร.” สีขาว สูง 1 เซนติเมตร ด้านล่างของรูปอาร์มพาดด้วย แถบปักด้วยไหมสีฟ้า ขอบสีขาว ขนาด 1.5 เซนติเมตร ภายในแถบไหมสีฟ้า มีอักษรคำว่า “สภ.เมืองแพร่” สูง 7 มิลลิเมตร
  การใช้เครื่องหมาย เครื่องหมายรูปอาร์มใช้ประดับที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ในกิจการของ กต.ตร. ห้ามมิให้นำเครื่องหมาย รูปอาร์ม ไปใช้ในกิจการอันเป็นการส่วนตัวหรือการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยมิได้รับอนุญาต
        บทบาท อำนาจ หน้าที่ กต.ตร.สภ.สภ.เมืองแพร่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจ
และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่
7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.มอบหมาย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย


 

ทำเนียบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่
ประจำปี 2558


     

นายแพทย์ธงชัย มีลือการ
ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองแพร่


คณะกรรมการ
 

พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาลย์
ผกก.สภ.เมืองแพร่
รองประธานกรรมการ กต.ตร.

 

นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธคุณ
รองประธานกรรมการ กต.ตร.

พ.ต.ท.บุญเสริม สุริยา
รอง ผกก.สอบสวน.สภ.เมืองแพร่
กรรมการโดยตำแหน่ง

พ.ต.ท.ภานุรุจ แสงสร้อย
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ / เลขาฯ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พ.ต.ท.ธนาวินทร์  แก้วเสียง
รองผกก. ปป..สภ.เมืองแพร่
กรรมการโดยตำแหน่ง

พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ วงค์อุทัย
กรรมการ

นายสุทธิพันท์  ทองไหล
กรรมการ

นายเงิน  จันตะปะตุ
กรรมการ

นายบาน  อิ่มโอด
กรรมการ

นายจิรโรจน์  คันธศักดิ์ศิริ
กรรมการโดยการแต่งตั้ง

นายสนิท กาษจนประดิษฐ์
กรรมการโดยการแต่งตั้ง

 
 

พ.ต.ท.หญิง ภานุชนาถ  จำนงเพียร
กรรมการ

นายเจนถิ่น เจนสุริยา
กรรมการ

นายเกียรติก้อง  ธเนศสกุล
กรรมการ


คณะกรรมการ

นายชนินทร์  ชลายนนาวิน
กรรมการ

นายคงเดช  อธิชมานนท์
กรรมการ

 

นายวรงค์ วงศ์วรกุล
กรรมการ

 

นา'งสาวจุฬาลักษณ์ จงวิริยานุลักษณ์
กรรมการ

นายชูวิทย์ จิตรสกุล
กรรมการ

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
กรรมการ

   
  ดาบตำรวจประสิทธิ์ สมร
กรรมการ
 


     
     

หน้าแรก  |