งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.2)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

7.งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.2)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2561

แสดงรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 สภ.เมืองแพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.1)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2562


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.1)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2563


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.1)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2564

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.1)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2565

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบงบทดลองงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.1)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2566

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง