งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.2)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

7.งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.2)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2561

แสดงรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 สภ.เมืองแพร่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (การประเมินด้านบัญชี ข้อ 2.2)

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลอง สภ.เมืองแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2562