พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2543
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2544
...................................................

          “.....บ้านเมืองของเราเวลานี้ เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย ภาพเช่นนี้ทำให้เกิดภาระหนักและยากลำบากยิ่งขึ้นในการรักษาสวัสดิภาพ ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นหน้าที่โดยแท้จริงของตำรวจทุกคน ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกเลี่ยง หรือขอผ่อนปรนเป็นอย่างอื่นได้ ท่านทั้งหลายผู้สมัครใจเข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดี และต่างได้รับการฝึกฝนให้พร้อมเพื่อหน้าที่อันยากลำบากนั้นแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนาและ จิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ได้ผลดีที่สุด ทุกคนจึงควรจะได้รักษาจิตใจนี้ไว้ให้มั่นคงและ พยายามใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาอำนวยความผาสุกสงบและความยุติธรรมแก่คนทุกคน ด้วยความสุจริตเข้มแข็งและเสียสละ โดยอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณธรรมความดี
เป็นหลักพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่
ถ้าทำได้ดังนี้ งานทุกอย่างที่ว่าลำบากยากยิ่ง ก็จะดำเนินไปโดยราบรื่นและบรรลุผล
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอให้ตำรวจทุกคนคิดพิจารณาให้เข้าใจถ่องแท้เพื่อจักได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้ควร ให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง.....”


ลักษณะ 8
การสอบสวน
บทที่ 17
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
.............................................

          ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบสวนคดีอาญา อันเป็นภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาคและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดำรงไว้ซึ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พนักงานสอบสวน
จะปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผล จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนเป็นกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ “อุดมคติของตำรวจ” ที่ได้กำหนดไว้แล้วในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 16 ตามผนวกแนบท้าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้
.          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ”
.          ข้อ 2  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
.          ข้อ 3  จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับอุดมคติของตำรวจตามผนวกแนบท้าย ระเบียบนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม มีดังนี้
                 (1) พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
                 (2) พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่น ในศีลธรรม
                 (3) พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องโปร่ง และเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ
                 (4) พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
                 (5) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม
                 (6) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจ
ให้บริการประชาชน
                 (7) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
                 (8) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง
           ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจและสอดส่องควบคุม ดูแล
ให้พนักงานสอบสวนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอย่างแท้จริง เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม หากมีการละเลยหรือทำให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากเข้าข่ายผิดวินัยก็ให้ดำเนินการในเรื่องวินัยด้วย
           (ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544)
           (ผนวกแนบท้ายระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544)


อุดมคติของตำรวจ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่           กรุณาปรานีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ            ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล            มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน
ดำรงตนในยุติธรรม           กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

**********************


แนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณพนักงานสอบสวน
พ.ศ. 2544

จรรยาบรรณพนักงานสอบสวน
พ.ศ.2544


ข้อกำหนด

ข้อ 1 พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แนวทางปฏิบัติ
• ต้องศึกษา ทำความเข้าใจกฎหมายและบทบัญญัติแห่งชาติ รัฐธรรมนูญ ถึงและเสรี
ภาพของประชาชนอย่างถ่องแท้
• ต้องแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
• ปลูกจิตสำนึกของพนักงานสอบสวนให้ตระหนักในหน้าที่ ต้องเคารพในสิทธิ
และเสรี ภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยผู้บังคับบัญชาให้การอบรมเป็น
ประจำ
• ให้พนักงานสอบสวนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องสิทธิตาม
บทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อกำหนด

ข้อ2 พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม


แนวทางปฏิบัติ
• การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา ไม่มุ่งหวัง
หรือ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกร้อง แสดง
ท่าที หรือกิริยาอาการอื่นใด และสามารถตรวจสอบได้
• ไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อกระทำสิ่งที่ม่ถูกต้อง
• มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในกรอบของศีลธรรมตามหลักศาสนา

 

ข้อกำหนด

ข้อ 3 พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยปราศจากอคต ิ

แนวทางปฏิบัติ
• ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
• ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ตาม
ลำดับขั้นตอนภายในระยะเวลา ที่ ตร.กำหนด
• ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเต็มใจ

ข้อกำหนด

ข้อ 4 พนักงานสอบสวน ต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติ
• ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยืดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และชอบธรรม
• ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
• ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ

 

ข้อกำหนด

ข้อ 5 พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม 

แนวทางปฏิบัติ
• ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และอุทิศตนทุ่มเท สติปัญญา ความรู้
ความคิดที่มีอยู่ให้กับงานอย่างเต็มที่
• ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีจิตสำนึกและหลักการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์
แห่งการอำนวยความยุติธรรม
• ปลูกจิตสำนึกพนักงานสอบสวนในเรื่องการเสียสละ อดทนและความรับผิด
ชอบในหน้าที่

 


ข้อกำหนด

ข้อ 6 พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน

แนวทางปฏิบัติ 
• พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนด้วยความ
เป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน โดยมีจิตสำนึกการ
ให้บริการประชาชน
• เต็มใจแนะนำ ช่วยเหลือในการบริการประชาชน เสมือนญาติ

 

ข้อกำหนด

ข้อ 7 พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ
• ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตนให้มีความรู้ ความชำนาญ
ทันต่อเหตุการณ์
• ขยันหมั่นเพียร ทำความเข้าใจต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติและ
นำไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
• มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

ข้อกำหนด

ข้อ 8 พนักงานสอบสวนพึงสำนึกและยึดมั่น ในวิชาชีพ
การสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง
 

แนวทางปฏิบัติ
• ดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในกระบวนการ ยุตธรรม ด้วยการ
ใช้ ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหลักการ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับ
ถือของประชาชน
• ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพการสอบสวนด้วยความมั่นคงและความภาคภูมิใจใน
เกียรติคุณและศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานสอบสวน
• ปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของพนักงานสอบสวนให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธา
ของประชาชน

 

 

จ.ส.ต.โชวิต   ถิ่นจันทร์  
พิมพ์ / ทาน  
22 / มิ.ย. / 2550  

หน้าแรก  |

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ All Right Reserved.

by : [email protected]