"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"


 :::  ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร สภ.เมืองแพร่  :::

 
++ บุคคลากรประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ++
     
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ
พ.ต.อ.ชูวิทย์  กองแก้ว
ผกก.สภ.เมืองแพร่
     
รอง ผอ.ศูนย์ข้อมูลฯ
รอง ผอ.ศูนย์ข้อมูลฯ
รอง ผอ.ศูนย์ข้อมูลฯ
พ.ต.ท.วิชา  กันทาสุข
รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.ยรรยลค์  สุริยะมณี
รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.ฯ
     
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ฯ
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ฯ
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ฯ
พ.ต.ท.ภานุรุจ  แสงสร้อย
สวป.ฯ
พ.ต.ท.ปริญญา  ปฏิเวทย์
สวป.ฯ
พ.ต.ท.  
สวป.ฯ
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ฯ
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ฯ
เลขานุการศูนย์ฯ
พ.ต.ท.นิวัติ ทัศนเกษม
สว.สส.ฯ
พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.ฯ
พ.ต.ท.หญิง พรทิวา  เพ็ชรหาญ
สว.อก.ฯ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
ด.ต.สุพจน์   นาแก้ว
ผบ.หมู่ ป.ฯ

   
     ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สภ.เมืองแพร่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของ อาคารที่ทำการ สภ.เมืองแพร่ โดยจะมีแผนที่บอกตำแหน่งของห้องศูนย์ข้อมูลฯ โดยภายในห้องจะเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

  ::: กฎหมาย / สาระน่ารู้ :::

 

   -   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
   -     กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 // กฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา             กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด   
    -    กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉ2) พ.ศ. 2551     แนบท้าย.. สรุปสาระสำคัญกรณีการนำผู้เสพ/ผู้ติดสารระเหยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ    กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546   
    -     คำวินิจฉัยการดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายป่าไม้ ( ตร.ที่ 0031.212/4318 ลง 12 พ.ค.2551)
 
    -     พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535     แนบท้าย.. สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉ18).และสรุปสาระสำคัญ  คลิ๊กที่นี่ ค้นหาประกาศฯฉบับอื่นๆ  
    -     พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551     แนบท้าย ..ผลการวิเคราะห์และสรุป สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาพยนต์ ์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 
    -    พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
    -     คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2521  เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานบริการ 
    -     พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
    -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.อาญา (ฉ 21) พ.ศ.2551 
    -     พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉ8) 2551
    -     พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉ7) 2550 
    -   พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉ 15) พ.ศ.2551  
    -    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2551 (7 ก.พ.2551)     
    -     พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 (18 ต.ค.2550)      
    -    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2551 (7 ก.พ.2551)        
    -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 (7 ก.พ.2551)       
    -    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2551 (7ม.ค.2551)      
    -     พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550  (28 ธ.ค.2550)       
    -    พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (14 ก.ย.2550)       
    -    พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (24 ส.ค.2550)     
    -    การให้ความคุ้มครองพยานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 (22 ส.ค.2550)   
    -   "พนักงานสอบสวนในอุดมคติ" (22 มิ.ย.2550)  >>>    
    -   จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน  ( 22 มิ.ย.2550 )  >>>   
    -   หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว (การประกันตัว) ( 20 มิ.ย.2550 )
       กฎกระทรวง
   /     ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา     /     การประกันตัวชั่วคราวชั้นพนักงานสอบสวน       
    -   สุขภาพกับชีวิตที่ดี  ( 6 มิ.ย.2550 )   >>>   
    -   ยศตำรวจ , ตำแหน่ง  ( 2 มิ.ย. 2550 )   >>>   
    -   กรรมสิทธิในทรัพย์ที่ถูกโจรกรรม (2 มิ.ย.2550)   >>>    
    -  พกปืนอย่างไร...ไม่ให้ตำรวจจับ (24 พ.ค.2550)  >>>     

 
   
     

 

 

 


หน้าแรก  | 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.